Avelsvärden för får – så tolkar du dem

 

Med den nya avelsvärderingen kan vi dels, göra bättre urval av livdjur i den enskilda besättningen, dels påverka utvecklingen av våra raser på nationell nivå. Avelsvärderna beräknas 2 ggr per år för våra renrasiga djur som finns med i Elitlamm. I BLUP-metodiken tas hänsyn till både djuret prestation och dess släktingar.

 

 

Körning I 

Körning II 

Sista dag för registrering  

ca: 20 juni  

ca: 25 augusti 

 

 

Via Elitlamm kan vi också ta fram relevant statistik för vår ras som ingår i beräkningarna. Här har ni möjligheter att titta på statistisk information om var vår ras står genetiskt och egenskapsmässigt idag. Man kommer också att kunna följa den genetiska trenden av målmedvetet avelsarbete och se hur den egna rasen utvecklas över tid. Avelsvärden möjliggör för besättningen att se hur djuren rankas inom rasen oavsett egenskap.

Fördelarna med BLUP: ( "Best Linear Unbiased Prediction", vilket beskriver metodens statistiska egenskaper och kan översättas med "Bästa Möjliga Skattning").

• Möjliggör jämförelse av djur inom samma ras i olika besättningar

• Möjliggör jämförelse av djur av samma ras men av olika ålder

• All information från släktingar används vid beräkningarna

• Vid varje ny beräkning ändrar sig värdena beroende på att fler djur och mer data kommer till, t.ex information från djur som slaktats, mönstrats o.s.v

 

Relativtal

Avelsvärdena presenteras som relativtal och 100 motsvarar medelvärdet i RASENS basgrupp.

 

Säkerheter

Våra beräkningar av avelsvärden ger nya relativa tal efter varje körning. Värdena blir säkrare i takt med att djuret självt får fler registreringar, liksom alla dess släktingar. Det innebär att värdena ändras över tid. Säkerhet ett tal mellan 0 och 1.

 

Direkta och maternella avelsvärden – vad är skillnaden?

Direkta avelsvärden: beskriver individens egna anlag för egenskapen.

Maternella avelsvärden: beskriver anlag för egenskaper som mor. Maternella avelsvärden beräknade för baggar beskriver vad vi kan förvänta oss av baggens döttrar.

 

Högt eller lågt avelsvärde önskvärt?

• Det beror på egenskapen!

 

Hur hittar jag avelsvärderna i Elitlamm?

I Elitlamm visas värderna i relativtal och 100 motsvarar medelvärdet i rasen.

Gå in på menyn "

djurregister" välj "djurförteckning". Tag sedan "Här bestämmer du hur listan ska se ut". Klicka på "Ändra listans utseende" . Och tryck på knappen "spara" efter att du har namngett din mall. 

Gotlandsrasens medelvärden – Absoluta avelsvärden

 

Vad har rasen för medelvärden egentligen? Vad betyder relativ värdet 100 i en viss egenskap egentligen? Här kommer att presenteras alla Gotlandsfårens absoluta värden för de olika egenskaperna och en förklaring för varje avelsvärde, i dagsläget finns inget värde för 60-dagars vikt men fortsätt att registrera dina lamm så kommer det så småningom att finnas även för Gotlandsfåret:

Avelsvärden för födelsevikt

Födelsevikt-direkt – genetisk kapacitet för vikt vid födsel, baseras på födelsevikt.

Födelsevikt-maternell – Tackans maternella förmåga (livmoderkapacitet), uttryckt genom lammens födelsevikt.

 

Födelsevikt i kg

 

 

 

Direkt

Maternell

P medel

4,2

4,2

P R.enhet

0,013

0,015

Avelsvärden för fruktsamhet

 

Kullstorlek – första kullen - visar genetisk kapacitet för att föda flera ungar i första kullen, baserar sig på kullstorlek vid födsel.

 

Kullstorlek – senare kullar – visar genetisk kapacitet för att föda flera ungar i senare kullar, baserar sig på kullstorlek vid 2:a och senare kullar.

 

Kullstorlek första respektive senare kullar styrs av olika gener varför det behövs två olika avelsvärden för egenskaperna.

  

Fruktsamhet - antal   levande födda i kulen

 

 

Kull 1

Kull 2+

P medel

1,4

1,8

P R.enhet

0,007

0,007

 

 Mönstringstillväxt – direkt – Beskriver individens egna anlag för egenskapen. Avelsvärde talar om hur många gram mer djuret har genetisk kapacitet att växa jämför med genomsnittsdjuret.

 

Mönstringtillväxt – maternell – De maternella avelsvärden beskriver anlag för egenskaper som mor dvs förmågan att ge di och ta hand om sina lamm. Avelsvärde talar om hur många gram mer djuret har genetisk kapacitet att få sina lamm att växa jämför med genomsnittstackan.

 

Mönstringsklass - baserar sig på kroppsbedömningen vid mönstringen bedömd enligt EUROP skalan och har översatts till siffror.

 

Mönstringstillväxt (g tillväxt per dag)

 

 

(Se tabell nedan)

 

Direkt

Maternell

Mönstringsklass

P medel

246

246

6,0

P R.enhet

1,378

0,49

0,026

 

Slaktkropp

 

Slaktkropp (g   tillväxt per dag)

 

(Se tabell nedan)

 

(Se tabell nedan)

 

Tillväxt

Formklass

Fettklass

P medel

74

6,5

6,9

P R.enhet

0,594

0,022

0,028

 

 

Slakttillväxt – ett värde över 100 i relativtal talar om att djuret i snitt ger avkomma med en för rasen hög slakttillväxt. Dvs. hur mycket djuret växer per dag för att uppnå slaktvikten.

Formklass - baserar sig på kroppbedömningen av slaktkroppen och är bedömd enligt samma skala som mönstringsklass.

Fettgrupp - baserar sig på fettklassningen vid slakt. Klassningen har översatts till siffror, se nedan:

 

Mönstringsklass samt   Formklass översätts enligt följande:

 

E+

E

E-

U+

U

U-

R+

R

R-

O+

O

O-

P+

P

1

 

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Fettklass översätts enligt   följande:

 

5+

5

5-

4+

4

4-

3+

3

3-

2+

2

2-

1+

1

1-

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

Avelsvärden för pälsegenskaper

Egenskaperna har uppmätts vid mönstring av lamm vid 110 dagars ålder. Följande avelsvärden för pälsegenskaper har beräknats:

 

Färg – genetisk kapacitet för färg, baserar sig på färg vid mönstring.

Färgpoäng – genetisk kapacitet för färgens utbredning, klarhet och renhet, baseras på färgpoäng vid mönstring.

Lockstorlek – genetisk kapacitet för lockstorlek, baseras på lockstorlek vid mönstring.

Lockpoäng – genetisk kapacitet för bättre lockform och jämnare utbredning av locken, baseras på lockpoäng vid mönstring.

Pälshårskvalitet – genetisk kapacitet för grovlek på pälshåret samt dess glans och silkighet.

Helhet – genetisk kapacitet för att lämna utmärkta pälsskinn. En sammanvägning av samtliga pälsegenskaper, även kallad livdjurspoäng.

 

Positiva relativa avelsvärden innebär att djuret förväntas få ett högre värde för egenskapen än genomsnittet för rasen, vilket i de flesta fall är önskvärt men inte alltid. Exempel: om man skulle välja ut avelsdjur baserat på höga avelsvärden för färg och lockstorlek skulle det innebära mörkare djur med större lock vilket inte alltid är önskvärt.

 

Pälsmönstring

 

 

 

 

 

 

 

Färgnyans

Färgpoäng

Lockstorlek

Lockpoäng

Pälshårspoäng

Täckning

Helhetspoäng

5,0

4,4

2,2

3,9

4,0

-

3,7

0,044

0,02

0,02

0,022

0,028

-

0,024

  

Färgnyans (päls)översätts enligt följande: Finns ej för KLE bara för P

S

SG

MG

G

LG

XLG

VG

V

8

7

6

5

4

3

2

1

Lockstorlek (päls) översätts enligt följande:

UL

VL

SL

ML

LL

5

4

3

2

1

 

 

S = svart

SG = svartgrå

MG = mörkgrå

G = grå

LG = ljusgrå

XLG = extra ljus grå

VG = vitgrå

V = vit

UL = utan lock

VL = vågig lock

SL = stor lock

ML = medel lock

LL = liten lock

Avelsurval och framsteg

 

Vad kan man göra inom Gotlandsrasen för att öka avelsframsteget?

 

•Lära sig tolka och använda befintliga avelsvärden

•Inom rasen skapa tydliga avelsmål, utveckla totalindex

•Använd djur med höga avelsvärden som föräldradjur

•Registrera rätt och registrera mera (djur, egenskaper)

•Förbättra släktskapet mellan besättningar (baggbyte, semin)

•Statistisk uppföljning av rasen

 

Läs mer om BLUP

 Det mesta du behöver veta om BLUP avelsvärdering - ladda hem broschyren